بیوفیدبک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

کابردهای بیوفیدبک

بایوفیدبک روشی است که درمانگر با بکارگیری ابزارالکترونیکی به اندازه گیری و پردازش فعالیت های خود مختار بدن می پردازد وبه بیمار کمک می کند تا آگاهی بیشتری نسبت به این دسته فعالیت ها به دست آورد و درنهایت کنترل ارادی خود را برآن ها افزایش دهد . به عبارت دیگر یوفیدبک تکنیکی درمانی است که […]